...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

środa, 3 grudnia 2014

Dogmat o kato­lic­kiej więk­szo­ści w Polsce.

Już preambuła Konstytucji RP mówi, że wszyscy, niezależnie od światopoglądu, są równi wobec prawa (nawet jeśli są w mniejszości). Warto jednak wiedzieć jaką większością straszą nas organizacje kościelne. Czasem warto umieć wytrącić ten argument z ręki. Uczęszczających do kościoła rzymskokatolickiego jest dokładnie 27,8% a to ok. 1/4 ludności. Poniżej dowód. Dziękuję portalowi http://swieckapolska.pl za wnikliwą analizę.
% katolików w Polsce
Insty­tut Sta­ty­styki Kościoła Kato­lic­kiego podał w komu­ni­ka­cie z 10 lipca 2014 roku dane doty­czące prak­tyk reli­gij­nych Pola­ków za rok 2013. Skła­dają się na to wskaź­niki domi­ni­can­tes (obec­nych na nie­dziel­nej mszy świę­tej) — 39,1% i com­mu­ni­can­tes (przy­stę­pu­ją­cych do komu­nii) – 16,3%. Jak zawsze przy pre­zen­ta­cji tych danych ISKK unika poda­wa­nia liczb bez­względ­nych, poda­jąc jedy­nie gotowe wskaź­niki. Zapewne także zupeł­nie przy­pad­kiem nie obja­śnia w komu­ni­ka­cie ich wła­ści­wego zna­cze­nia. Drogę do prawdy — jaki odse­tek ogółu Pola­ków uczęsz­cza do kościoła — zna­leźć można w zakładce opi­su­ją­cej meto­do­lo­gię licze­nia. Oka­zuje się, że wskaź­niki przed­sta­wiają odse­tek z liczby zobo­wią­za­nych do wyko­ny­wa­nia tych prak­tyk, któ­rzy sta­no­wią 82% ochrzczo­nych. Zda­niem ISKK 18% (stały wskaź­nik przyj­mo­wany dla wszyst­kich para­fii od lat) z racji wieku, bądź stanu zdro­wia takiego obo­wiązku nie ma (dzieci do siód­mego roku życia, inwa­li­dzi, cho­rzy i osoby star­sze). Nie ulega wąt­pli­wo­ści, że wśród obec­nych na nie­dziel­nej mszy (liczo­nych metodą obser­wa­cji bez­po­śred­niej przez ok. 10.000 rach­mi­strzów w całej Pol­sce) jest sporo osób, które obo­wiązku uczest­nic­twa nie mają, jed­nak przy­rów­na­nie ogól­nej liczby obec­nych do 82% ochrzczo­nych pozwala na poka­za­nie ład­niej­szych wskaź­ni­ków. Lepiej wygląda 39,1% niż 32,1% (tak nale­ża­łoby podać w odnie­sie­niu do liczby ochrzczo­nych), zwłasz­cza gdy brak komen­ta­rza spra­wiać może wra­że­nie, że ok. 40% Pola­ków uczęsz­cza co nie­dzielę do kościoła.
Docie­kliwi potra­fią łatwo spraw­dzić, że w rze­czy­wi­sto­ści to nie­wiele ponad jedna czwarta – dokład­nie 27,8%. Rocz­nik GUS za rok 2013 podaje liczbę lud­no­ści Pol­ski – 38.533.000 (strona 194) oraz dokładną liczbę ochrzczo­nych – 33.384.936 (strona 219), co w połą­cze­niu ze wskaź­ni­kami ISKK pozwala na doko­na­nie pro­stego wyli­cze­nia: 33384936  0,82 0,391 ÷ 38533000 = 0,278. Bar­dziej docie­kliwi potra­fią także sze­rzej prze­ana­li­zo­wać i poka­zać mani­pu­la­cje ISKKGUS na prze­strzeni ostat­nich lat, słu­żące popra­wie wize­runku „kato­lic­kiej Pol­ski”. Prze­nie­sie­nie „nie­dzieli obli­cze­nio­wej” z listo­pada na paź­dzier­nik w 2009 roku pozwo­liło nawet (efekt „mie­siąca maryj­nego” i zbli­ża­ją­cego się Święta Zmar­łych?) zaha­mo­wać (na 1 rok!) wyraź­nie spad­kową ten­den­cję. Docie­kli­wych jed­nak jest nie­wielu, a odpo­wied­nio pre­zen­to­wane sta­ty­styki pozwa­lają budo­wać i utrwa­lać pożą­dany obraz.
Warto pod­kre­ślić, że dane ISKK docie­rają do świa­do­mo­ści prze­cięt­nego odbiorcy za pośred­nic­twem mediów, te zaś, prze­ka­zu­jąc infor­ma­cję ISKK podają, że „40% Pola­ków cho­dzi do kościoła”. Mani­pu­la­cja przy­nosi ocze­ki­wany sku­tek w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej – prze­ko­na­nie o znacz­nie więk­szym, od fak­tycz­nego, popar­ciu spo­łecz­nym dla Kościoła w Pol­sce. Pozwala to nadal bez­kar­nie i bez­kry­tycz­nie powie­lać i utrwa­lać mit „kato­lic­kiej więk­szo­ści”, która zgod­nie z regu­łami demo­kra­cji ma prawo narzu­cać ogó­łowi swoją wolę.
czytaj więcej: http://swieckapolska.pl/dogmat-o-katolickiej-wiekszosci-w-polsce/

1 komentarz:

  1. Dziękuję również za głoszenie "dobrej nowiny" i życzę sukcesów na odcinku oświatowym. To bardzo ważne. Tylko przeciwstawianie się, często bezmyślnemu i mimowolnemu, przyzwalaniu na indoktrynację od kołyski pozwoli na wychowanie społeczeństwa, któremu wolności myślenia nie ogranicza "boskie prawo". Pozdrawiam - ZeteS

    OdpowiedzUsuń