...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

środa, 25 czerwca 2014

Pytałam o etykę a usłyszałam o religii.

Szukam najlepszej szkoły dla swojego dziecka. Interesują mnie różne rzeczy, poziom, atmosfera, zajęcia dodatkowe, ale również to czy moje dziecko, które jest wychowane w świeckiej rodzinie będzie narażone na przykrości związane z tym, że nie chodzi na religię. Pytam więc o etykę, czy w szkole jest, kto prowadzi. Tak się złożyło, że podczas rozmowy do sekretariatu weszła kilkunastoosobowa grupa młodzieży, która chętnie uzupełniała to co mówiła sekretarka. Gdy padło pytanie jaka jest pani od etyki - usłyszałam za sobą jęk i słowo "porażka!". Odwróciłam się do mówiących i dopytałam czy chodzi o religie czy o etykę?

- Mówimy o religii, oczywiście, etyki nie znamy, bo nikt na nią nie chodzi, ale podobno jest.

I w ten sposób, grupa masochistów wybiera przedmiot, o którym samo wspomnienie przyprawia o mdłości.

Tylko jak tu uwierzyć, że wybór religii jest naprawdę wolny?

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Dzieci walczą o swojego nauczyciela ETYKI!

Czasem wizytówką szkoły jest ETYKA. Tak było w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu. Niektórzy przywozili tam dzieci nawet spoza Torunia ze względu na nauczycielkę etyki - panią Małgosię Zalewską. Kochana przez dzieci i rodziców prowadziła 2 godziny tygodniowo nieszablonowych lekcji. Frekwencje były rekordowe,  zgodnie z prawem, w lekcjach udział brały również dzieci chodzące na religię. Pani Małgosia umiała poprowadzić dyskusję, była moderatorem. Dziecko było stroną a nie tylko słuchaczem. Uczyła 6 lat rozsławiając szkołę. Jak twierdzą dzieci, rodzice, nawet szkolni absolwenci, to nauczyciel z pasją do swojego przedmiotu, a jednak zapadła decyzja nowego dyrektora o jej zwolnieniu. Dzieci więc same napisały pismo w jej obronie.


- Tępienie nauczycieli etyki -  jak mówi wprost pan Andrzej Wendrychowicz, twórca portalu Etyka w Szkole -  jest nagminne. Czasem jest to ostracyzm, bo ksiądz sobie nie życzy etyki lub etyka. Dyrektorzy zaczęli korzystać z tego, że etyki mogą uczyć również niefachowcy (zwykli nauczyciele w klasach 1-3 lub po krótkim przeszkoleniu w klasach starszych). W szkole podstawowej są komunie, jeśli pani dyrektor stawia wybór albo religia - albo etyka, rodzice wybierają religię. Zupełnie oddajemy całe wychowanie katechecie. 


Posłuchajcie nagrania. Pierwsza część reportażowa, druga - rozmowa z Andrzejem Wędrychowiczem www.etykawszkole.pl . Bardzo serdecznie polecam. Walczcie o swoje!



środa, 18 czerwca 2014

Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych szkołach i przedszkolach.


MEN25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.1 Nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wynikała z konieczności wykonania przez Rzeczpospolitą Polską wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie „Grzelak przeciwko Polsce”.


Wprowadzone zmiany mają na celu zapewnienie nauki etyki każdemu uczniowi zainteresowanemu udziałem w zajęciach z  tego przedmiotu, eliminując wskazane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka przypadki odmowy zorganizowania zajęć z etyki przez szkołę lub organ prowadzący z powodu braku wymaganej dotychczas liczby co najmniej trzech uczniów. Zmiany przepisów pozwolą również zapewnić udział w zajęciach z religii tym uczniom, którzy z racji przynależności do  niewielkich liczebnie kościołów lub  związków wyznaniowych o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej, z powodu wspomnianych wyżej ograniczeń nie mogli korzystać z przysługujących im praw wynikających z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP.

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą jedynie zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki (w miejsce oświadczenia wyrażanego w najprostszej formie wprowadza się oświadczenia w formie pisemnej, z zachowaniem dotychczasowej możliwości jego zmiany).

Pozostałe zasady nie uległy zmianie, jednakże z uwagi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zasadne jest ich przypomnienie.

1. Status przedmiotów religia i etyka

Nauka religii i etyki jest organizowana w szkołach na życzenie rodziców, bądź pełnoletnich uczniów, według zasad określonych w  przywołanym wyżej rozporządzeniu. Od 1 września 2014 r. będzie obowiązywać zasada wyrażania życzenia w formie oświadczenia pisemnego.

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - wspomnianego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Na możliwość wyboru przez ucznia obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

2. Organizacja zajęć

Szkoła organizuje zajęcia z religii (określonego wyznania) i etyki w klasach (oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych), gdy otrzyma co najmniej siedem zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu. Zgodnie z przywołanymi przepisami szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału.

Jeśli w szkole zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki w grupach międzyszkolnych oraz zajęcia z religii - w porozumieniu władzami zwierzchnimi kościoła lub związku wyznaniowego - w pozaszkolnych punktach katechetycznych.

W celu ułatwienia organizacji nauczania etyki w szkole zaleca się, aby w przypadku niewielkiej liczby uczniów wybierających etykę stosować rozwiązania organizacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć w grupach różnowiekowych, łączących uczniów z całego etapu edukacyjnego. W takim przypadku treści nauczania etyki powinny być podzielone na moduły nadające się do realizowania w dowolnej kolejności. Pozwoli to skonstruować ofertę nauczania etyki w każdej szkole, nawet wtedy, gdy liczba uczniów wybierających etykę jest niewielka. W przypadku większej liczby uczniów wybierających etykę zaleca się, aby szkoła realizowała zajęcia w grupach łączących uczniów z jednego rocznika.

Jak już wspomniano, od 1 września 2014 r. przestaje obowiązywać dotychczasowe ograniczenie co najmniej trzech uczniów, dla których organ prowadzący tworzy grupę międzyszkolną lub pozaszkolny punkt katechetyczny. Oznacza to, że zajęcia z etyki lub religii (określonego wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia. W takim przypadku wskazane jest, aby zajęcia z etyki odbywały się w szkole, w której uczeń ten spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

3. Oceny z religii i etyki

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie  zachowania. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Z tego względu w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.    

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ----------------), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

4. Treści nauczania

Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego. Zatwierdzone przez nie pogramy i podręczniki do nauki religii są przekazywane Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977). Przepisy tego rozporządzenia stanowią bazę do opracowania przez nauczycieli programów nauczania etyki.

Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752).

Zgodnie z art. 22a ust.2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.

Nauczyciel etyki może również skorzystać z programu udostępnionego na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl. W 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało działania wspomagające nauczycieli etyki. W tym celu Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa, ogłosił w sierpniu 2010 r. konkurs na opracowanie programu nauczania etyki dla II, III i IV etapu edukacyjnego. Nagrodzony w konkursie program autorstwa Anny Ziemskiej i Łukasza Malinowskiego pn. Ludzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na  II, III i  IV etapie edukacyjnym jest dostępny na podanej wyżej stronie internetowej.

5. Kwalifikacje nauczycieli

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej (w nawiązaniu do przepisów ogólnych w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Kwalifikacje wymagane od nauczycieli etyki wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). Stosownie do przepisów przywołanego rozporządzenia, stanowisko nauczyciela etyki może zajmować osoba, która ukończyła odpowiednio:

1)    studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2)    studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

3)    studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku (specjalności) innym,
a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Z uwagi na powyższe, w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest również – na podstawie ww. przepisów – powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.

Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Dyrektor szkoły oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.

Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może również prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

1Dz.U. z 2014 r., poz. 478http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1181-informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015

piątek, 13 czerwca 2014

Tak powiedziała.


Zaczyna się lekcja Wychowania Obywatelskiego. Na każdej ławce leży mała niebieska książeczka  - KONSTYTUCJA. Przed rozpoczęciem lekcji podchodzą do pani dziewczynki i proszą o zwolnienie z lekcji, ponieważ są przygotowania  do uroczystości Bożego Ciała, będą się musiały przebierać do próby bo wystąpią w białych sukienkach. Pani wysłuchała prośby i bardzo się zdenerwowała, pamietam, że powiedziała:

- Do cholery! Czy to jest szkoła świecka, czy nie?! Nie pozwalam!

Potem wzięła oddech i niesłychanie ciekawie opowiadała nam o prawach człowieka, o szacunku do prawa, strukturze i zapisach Konstytucji.





To był rok 1982 a Konstytucja PRL. Minęło ponad 30 lat mamy już inną konstytucję -
Konstytucję RP, która przegrywa  konkurencję chociażby z  Deklaracją Wiary.

środa, 11 czerwca 2014

profesor Barbara Stanosz o religii w szkołach


"Wprowadzenie religii do szkół było szokiem dla racjonalistycznie myślącej inteligencji. Publikowaliśmy rozmaite apele, oświadczenia, deklaracje z podpisami rozmaitych przedstawicieli życia kulturalnego i naukowego wzywające do wycofania tego bezprawnie wprowadzonego do szkół przedmiotu - bez skutku, jak wiadomo." 


profesor Barbara Stanosz 

W ostatniej publicznej rozmowie Profesor ujawniła, że przez długie lata odbierała od fanatyków religijnych telefony z pogróżkami natychmiastowego wykonania wyroku śmierci. Cały wywiad  do przesłuchania tutaj:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wJ4ShmeGMw8

wtorek, 10 czerwca 2014

Dobro wspólne?

Zdjęcie: Dla równowagi do odpowiedzialnego udział w życiu publicznym powinni być przygotowani również ateiści, agnostycy, wyznawcy latającego potwora czy przedstawiciele innych wyznań, ale oni nie ośmielą się nawet pomyśleć o pozyskiwaniu środków na takie cele. Wyobraźcie sobie taki afisz tylko w miejscu katolik byłoby napisane ateista. A ten sobie wisi w samym centrum stolicy Dolnego Śląska 
Dla równowagi do odpowiedzialnego udziału w życiu publicznym powinni być przygotowani również ateiści, agnostycy, wyznawcy latającego potwora czy przedstawiciele innych wyznań, ale oni nie ośmielą się nawet pomyśleć o pozyskiwaniu środków na takie cele. Wyobraźcie sobie taki afisz tylko w miejscu "katolik" byłoby napisane "ateista", a zamiast "wartościach chrześcijańskich i narodowych" - "prawach człowieka, humanizmu, racjonalizmu". Nie powisiałby długo.  A ten sobie wisi w samym centrum stolicy Dolnego Śląska.

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Sen gimnazjalistki.

"Myślę co teraz robią, śniła mi się nawet ta wycieczka... , że wsiadłam do autobusu z plecakiem i walizką a potem kazali mi wysiadać, bo nie byłam zapisana. 

Nie wiem czy chciałabym tam być. Z jednej strony są tam moje koleżanki i jest okazja do zacieśnianie kontaktów i tak mało zgranej klasy. Sama nie lubię jak jedzie na wycieczkę pół klasy, bo reszta i tak się nie zintegruje. To jest  pierwsza wycieczka w całej mojej edukacji, na którą nie pojechałam. I to jeszcze zagraniczna - zielona szkoła. 

Dlaczego nie jadę? Bo to wycieczka pielgrzymkowa, cała naszpikowana elementami religijnymi, msze, audiencje, modlitwy myślę, że będę się czuła nieswojo i jeszcze ten ksiądz. Ten ksiądz. Boję się, że zacznie znowu mnie oddzielać od innych, oceniać. Czuję się jak jakiś szatan. Program jest bardzo religijny. Wszyscy wiedzą, że nie chodzę na religię i nie wierzę w Boga.  Jak miałabym się czuć, gdy połowę czasu będę siedzieć sama, bo nie ma żadnego programu alternatywnego dla nie-katolików. 

Kilka osób zostało z tego samego powodu. Będziemy mieć lekcje." Gimnazjalistka

W bieżącym tygodniu szkoła im Unii Europejskiej zabrała swoich uczniów na tygodniową  ...  pielgrzymkę. Stowarzyszenie powstaje po to, by szkoła była szkołą. 

sobota, 7 czerwca 2014

Przerwa w lekcjach - idziemy adorować relikwie JPII

 Dzięki czytelnikowi nie ujdzie naszej uwadze medialna informacja o szkole podstawowej w Zwoleniu, która przerwała swoje obowiązkowe zajęcia z podstawy programowej (które powinny być poszukiwaniem i kwestionowaniem reguł przy pomocy zasad logiki, dowodów i wniosków) ... aby adorować święte relikwie wielkiego Polaka.

W piątek dzieci z klas III-VI ze Szkoły Podstawowej w Zwoleniu zamiast na lekcje poszły do kościoła adorować relikwię Jana Pawła II. - Rodzice podpisali zgodę na wyjście dzieci, bo to konformiści, boją się wychylić - mówi zbulwersowany dziadek jednego z uczniów. - Wyjście na adorację nie wypłynie na realizację podstawy programowej - zapewnia dyrekcja szkoły.
- W czwartek wnuczek przyniósł karteczkę od katechetki do podpisania przez rodziców, którzy mieli wyrazić zgodę na wyjście dziecka do kościoła. Początkowo uczniowie mieli być nieobecni na matematyce i angielskim, potem okazało się, że na polskim. W tym czasie organizowane jest wyjście do kościoła na oglądanie relikwii Jana Pawła II, chyba kawałka jakiegoś płaszcza - bulwersuje się mężczyzna, który zadzwonił do redakcji. Dodaje, że pewnie wszyscy rodzice zgodę podpiszą, bo to małe środowisko, konformiści, nikt nie chce się wychylać i narażać na ostracyzm. - Czy tak powinno być, że zamiast na lekcję idzie się do kościoła? - zastanawia się czytelnik...
Więcej można przeczytać tutaj
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15972218,Na_adoracje_relikwii_Jana_Pawla_II_zamiast_na_lekcje.html

"Wyjście na adorację nie wypłynie na realizację podstawy programowej" - zapewniła pani dyrektor, a ja również zapewnię, że pięknego języka nauczy dziecka, klnący jak szewc menel spod budki z piwem.

piątek, 6 czerwca 2014

Dlaczego należy unikać szkół pod patronatami świetych?

Święto szkoły  z okazji nadania imienia. Inscenizację zamachu na Jana Pawła II obejrzeli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, administracja szkoły, dzieci i członkowie rodzin. A co robiły dzieci  z rodzin innych niż katolickie? A jaki wybór mieli nauczyciele niewierzący?



http://i1.kwejk.pl/site_media/obrazki/2014/06/a2945f83a680fec0fe5c0003b0251496_original.jpg?1401985545

wtorek, 3 czerwca 2014

Kryterium wiary ma istotne znaczenie w przyznawaniu Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce.pdf

Uchwała regulująca przyznanie stypendium

Uchwała Nr LXVIII-1263-2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014 r.pdf

wyjaśnia: "uczniom, którzy uczęszczali na religię albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć" (http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia)

Zatem uczniowie, którzy nie uczęszczali ani na religię, ani na etykę nie mogą mieć wliczanej oceny do średniej z przedmiotów na które nie uczęszczali. Jak wynika z otrzymywanych sygnałów jest to interpretowane tak, że uczniowie ci otrzymują z religii/etyki ocenę "0" i jest ona wliczana do średniej, tym samym uczniowie rodziców niewierzących, agnostyków, innowierców są wyłączani z możliwości uzyskania stypendium za wyniki w nauce.
Traktowanie religii jako przedmiotu obowiązkowego i branie go pod uwagę (w jakiejkolwiek formie) w nagradzaniu uczniów za wyniki w nauce (religia nie jest nauką) już jest naruszaniem prawa.

Par.1 pkt 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach  religijnych.  (Konstytucja RP)

Stypendia są udzielane z pieniędzy publicznych, przypominam.

niedziela, 1 czerwca 2014

Szukamy nazwy dla Stowarzyszenia.

Nazwy skrócone:

Stop dyskryminacji
Szkoła dla wszystkich
Wolna szkoła
Szacun
Jesteśmy z Jasiem
Godność
Persona non grata
Ale ja jestem
Myślę więc jestem
Na marginesie
Bez klasy
Interpelacja
Nota bene
Obok
Okienko religijn
Szkoła bez dyskryminacji