...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

poniedziałek, 5 maja 2014

"Polisfera" realizuje moje marzenie o spotach filmowych podejmujących temat nietolerancji religijnej. Nareszcie!

Wczoraj dostałam wiadomość, która bardzo podniosła mnie na duchu. Fundacja Na Rzecz Równości "Polisfera" otrzymała dofinansowanie i już realizuje program, który może znacznie poprawić sytuacje dzieci dyskryminowanych ze względu na światopogląd swoich rodziców. Wielka kampania edukacyjna, która była również moim marzeniem, teraz ma szanse się ziścić. Nareszcie pieniądze unijne zostaną wydane tak jak powinny: na przeciwdziałanie przemocy religijnej, na sensowne działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, która jest naszym prawem a nie przywilejem. Sprawiedliwości, o którą już niektórzy nie mają sił zabiegać. Gratuluję Fundacji i zapraszam wszystkich do zapoznania się z projektem.
Justyna

Fundacja Polistrefa rozpoczęła realizację projektu "Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej".
Polistrefa - Fundacja na rzecz różnorodności
Celem projektu są działania rzecznicze oraz monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji w szkołach publicznych w obszarze wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Funduszy EOG.

W 2012 roku Fundacja Polistrefa przeprowadziła badania dot. występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją" (dostępnym na stronie internetowej fundacji). Badania uwidoczniły, że władze oświatowe nie podejmują działań na rzecz przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym. Problem dotyczył m.in. organizacji lekcji etyki i religii innych niż rzymskokatolicka, brak regulacji prawnej regulującej status katechety w szkole oraz możliwość jego wpływu na treści programowe przedmiotów innych niż religia, a także brak prawnego rozwiązania kwestii przenikania sfery religijnej do życia i przestrzeni szkolnej. Badania unaoczniły także bierność osób dyskryminowanych lub wobec których łamane jest prawo w dochodzeniu swoich praw.

Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii społecznej (w tym realizację trzech spotów filmowych), celem której jest uwrażliwienie na problem nietolerancji religijnej oraz mobilizowanie ludzi do reagowania na przejawy nierównego traktowania w tym obszarze, a także zwiększenie wiedzy prawnej obywateli. Zorganizowane zostaną indywidualne konsultacje prawne, a także przeprowadzane interwencje ze spływających skarg i wniosków osób indywidualnych. Równolegle podejmowane będą działania na rzecz zmian przepisów prawa oświatowego, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Obecnie trwają także prace nad stworzeniem portalu internetowego www.rownoscwyznania.org mającego na celu m.in. usystematyzować wiedzę na temat sposobów działania w przypadkach dyskryminacji z możliwością uzyskania wsparcia merytorycznego w konkretnej sprawie.

W ramach projektu prowadzony będzie monitoring 100 stron internetowych szkół z województwa małopolskiego, z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich, pod kątem obecności w życiu szkoły elementów naruszających jej neutralność światopoglądową oraz monitoring portali internetowych i wybranych tytułów prasowych pod kątem informacji dotyczących dyskryminacji na tle religijnym w szkołach publicznych, organizacji lekcji religii i etyki, dobrych praktyk w obszarze wolności wyznania w edukacji itp. W przypadku zauważenia nieprawidłowości podejmowane będą interwencje u władz oświatowych (kuratoria oświaty, MEN).

Projekt zakończy wydanie broszury podsumowującej oraz konferencja.

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie narodowe i etniczne, wiek, orientację seksualną etc. poprzez działania edukacyjne, informacyjne, integracyjne oraz bezpośrednio skierowane do osób z grup dyskryminowanych i stygmatyzowanych w tym m.in. prowadzenie grup wsparcia dla osób homoseksualnych oraz dla osób żyjących z HIV/AIDS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz