...szkoła powinna być strażnikiem i gwarantem neutralności światopoglądowej i wyznaniowej; zadaniem szkoły jest uczyć i kształcić, a nie umacniać wiarę i formować - od tego są duchowni; w szkole nie powinno być miejsca dla nauki praktyk Buddy, Jezusa, Śiwy, Kryszny, Mahometa, Abrahama i innych bóstw, chyba że w kontekście dyskusji o religioznawstwie, filozofii albo etyce. W szkole nie powinny odbywać się żadne uroczystości religijne, obrzędy, rytuały - ich miejsce jest w świątyniach... (Anonimowy Czytelnik)

piątek, 10 października 2014

Interpelacja poselska ws. zajęć etyki/religii w przedszkolach - z ubiegłego roku

Interpelacja (nr 16520)
do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie alternatywnych zajęć etyki w przedszkolach
Szanowna Pani Marszałkini!
Stan faktyczny: Według badań GUS z lat 2009–2012 liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) w Polsce wynosi stale ok. 1415,8 tys. Rodzice, wysyłając swoje dzieci do przedszkola, mogą skorzystać z różnorodnej oferty zajęć edukacyjnych, jednakże niekoniecznie musi to oznaczać fakt możliwości dokonania pełnego wyboru harmonogramu pod względem swoich poglądów czy wyznania. Co więcej, spowodowane to może być faktem braku współpracy z wyspecjalizowaną kadrą dydaktyków, którzy umiejętnie będą mogli przekazać wiedzę małym dzieciom.
Według badań CBOS z 2012 r. 45% Polaków w sprawach wiary stosuje się do zaleceń
Kościoła, a 40% wierzących praktykuje. Co za tym idzie, blisko ponad połowa Polaków posiada stosunek neutralny do zasad wiary, jak i nauk Kościoła. Idąc dalej powyższym tokiem myślenia, blisko ponad połowa Polaków, którzy posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, musi posyłać swoje pociechy na zajęcia z religii, nie mając możliwości wyboru zajęć z etyki, co zasadniczo godzi w konstytucyjne prawo wyboru. Również z każdym rokiem zwiększa się w Polsce liczba ludzi niezwiązanych z wiarą katolicką. Dzieci takich osób jedyny wybór, jaki posiadają, to możliwość uczęszczania, bądź nie, na zajęcia z religii, a co najbardziej zaskakujące, nie dostają żadnego alternatywnego rozwiązania, jakim mogłyby być zajęcia z etyki. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 24 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach: „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych)".
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie akty prawne w Polsce regulują organizowanie w ramach planu zajęć
przedszkolnych naukę etyki?
2. Czy w przypadku braku takowych aktów prawnych rodzice sami mogą wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie do planu zajęć z etyki dla swoich dzieci?
Z poważaniem
Poseł Jacek Kwiatkowski
Konin, dnia 22 marca 2013 r.
Odpowiedź MEN
Szanowna Pani Marszałek!
Odpowiadając na skierowaną pismem, SPS-023-16520/13, z 11 kwietnia 2013 r. interpelację pana posła Jacka Kwiatkowskiego w sprawie alternatywnych zajęć
etyki w przedszkolu, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.
Kwestie związane z organizowaniem nauki etyki regulują przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
Nauczanie etyki na niższych etapach edukacyjnych ma charakter zajęć wychowawczych. W wychowaniu przedszkolnym nie wyróżnia się przedmiotów nauczania, natomiast uniwersalne treści etyczne są zawarte w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej. Treści te, za których określenie odpowiada minister edukacji narodowej, obowiązują wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, a więc również i te, które na życzenie rodziców dodatkowo uczestniczą w zajęciach z religii.
Zajęcia z religii na etapie edukacji przedszkolnej są realizowane poza podstawą
programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o treści programowe ustalone przez poszczególne Kościoły lub związki wyznaniowe. Zajęcia te nie są obowiązkowe – uczestniczą w nich tylko te dzieci, których rodzice złożyli stosowne wnioski dotyczące zapewnienia ich dzieciom dodatkowej edukacji religijnej zgodnej z ich religią
lub wyznaniem. Takie rozwiązanie prawne zapewnia nienaruszanie neutralności
światopoglądowej rodziców niezwiązanych z wiarą katolicką lub inną religią
reprezentowaną przez Kościół lub związek wyznaniowy mający w Rzeczypospolitej Polskiej uznaną osobowość prawną. Zawarte w interpelacji stwierdzenie, że rodzice, którzy posiadają dzieci w wieku przedszkolnym, muszą je posyłać na zajęcia z religii,
nie odpowiada obowiązującemu stanowi prawnemu.
Z poważaniem 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz